p9040294 Bøtø Nor GL. Pumpestation
Bøtø Nor GL. Pumpestation
Image is not available
Image is not available

Bøtø Nor GL. Pumpestation
Møllesøvej 2, Marrebæk 4873 Væggerløse

Pumpemuseum 1

Stormfloden den 13. november 1872

Højvande har altid forekommet langs Sydfalsters østkyst. Der var bygget diger langs kysten, men de var ikke ret høje.
Derfor gik det gruelig galt i 1872, hvor helt særlige vindforhold herskede over Nordeuropa i nogle dage midt i november. Danmarks Meteorologiske Institut - i nutiden forkortet til DMI - var oprettet tidligere på året, så der findes nøjagtige oplysninger om, hvordan lavtrykkene bevægede sig omkring Danmark. Vindretningen omkring et lavtryk er "mod uret". KI, Kystinspektoratet, nu Kystdirektoratet, har udarbejdet nedenstående kort over lavtrykkenes bevægelser. De tynde hvide streger viser de lavtryk, som ofte kommer fra vest og skaber blæst ind over Sønderjyllands og Slesvigs vestkyster med højvande fra Vesterhavet som følge.

Stormfloden i 18872 skabtes af de lavtryk, hvis baner er vist med rødt for dagene 6.- 7. , og 9. - 10. - 11. samt 12. - 13. De første to dage sendte den sydlige blæst fra det nordlige lavtryk over Skandinavien vandet fra Nordsøen/Vesterhavet ind i Kattegat. Så kom pludselig et skift til et nyt lavtryk helt nede over Nordtyskland, hvorfra blæsten sendte højvandet videre ind i den østlige Østersø, hvor det stuvede op. Da lavtrykket drejede mod nord inde over Polen, resulterede det i, at blæsten ude over østersøen pludselig kom fra nord og pressede vandet som en "flod"bølge tilbage ned i hele den vestlige Østersø mod Nordtyskland, gennem Femern Bælt og over mod Nordslesvigs kyst.

Ikke alene blæsten pressede på vandet. Det vand, der i de foregående dage var stuvet op, løb tilbage mod den oprindelige vandstand i hele "bassln''et. Men det vand, som gennem flere dage var blæst ind, kunne ikke "i ingen tid" få plads til at løbe retur gennem Øresund og de danske bælter. Tvært imod sendte nordenvinden endnu mere vand derfra ind i den vestlige østersø. Blandt andet Lolland- Falster spærrede for returløbet. Da vandstanden var på sit højeste, var den over Sydfalster 3,30 m og over Sydlolland endnu højere. Men den var f.eks. 3,38 i bugten ved Lübeck.

Bøtø Nor GL. Pumpestation

Pumpestationen blev opført i 1871 i forbindelse med etableringen af et 19 km langt dige langs Østersøen og den efterfølgende afvanding af det bagvedliggende store område, Bøtø Nor. Vandet blev her løftet op i Marrebækkanalen ved hjælp af en vandsnegl, og som trækkraft anvendtes såvel vindmølle som dampmaskine.

Den gamle pumpestation blev taget ud af drift i 1967, men er bevaret som et arbejdende landvindingsmuseum. Den blev fredet i 1970. Dampmaskinen fra 1901 med tilhørende vandsnegl er stadig funktionsdygtig. Vindmøllen væltede desværre under den kraftige decemberstorm i 1999 og er endnu ikke blevet genrejst. Museet håber dog på et tidspunkt at finde midler til dette. Den nye pumpestation, som drives af elektriske pumper, ligger ved siden af den gamle.

 

Landvindingslaget Bøtø Nor i årene 1860 - 2010

Ca. 1510 kom hollænderne til Bøtø
1600-tallet indsejling i noret gennem Rostocker Hafen
1780-erne projekt Marrebæk kanal til Guldborgsund blev påbegyndt af Ditlev Riegels
1840 kommer Edward Tesdorpf til Orupgaard
1842 juli fremsætter gdr. Severin Toxværd plan til Bøtø nors udtørring

1859 andragende til kongen
1859 udgravning af Marrebæk kanal
1859 diger mod Østersøen projekteres og bygges
1860 november 12. oprettes formelt Interessentskabet Bøtø Nors Udgravning
1860 november 20. gives kongelig bevilling til planens udførelse
1861 oktober 16. åbnedes kanalen
1871 byggedes maskinhus med Archimedes snegl som pumpe og dampmaskine som drev
1872 febr. 21. gives kgl. Bevilling til yderligere udtørring og ejendomsret til udtørrede
1872 november den 13. kom den store stormflod
1873 maj den 23. vedtog Rigsdagen loven om bygning af Det falsters og lollandske dige

1879 blev arealerne matrikuleret
1896 tørlagdes Møllesøen, 264 td. Id, ved et særligt pumpeanlæg, vindmotor og dampanlæg
1901 anskaffedes en dampmaskine fra Atlas, den overgik 1967 til reserve
1918 og 1919 anskaffedes ny pumpesnegl
1920 anskaffedes elektrisk anlæg

1926 byggedes ny dampskorsten
1937 ny dampkedel
1939 købtes en - brugt - dieselmotor
1939 opsagdes kontrakten med Falsters Højspændingsværk
1940 kunne man ikke købe olien til dieselmotoren og vendte derfor tilbage til el-drift

1945 april blev jernbanebroen saboteret
1946 nov. 14. kom lov, som muliggjorde, at interessentselskabet blev til landvindingslag
1952 skabtes fuglereservatet
1967, december den 19. indviedes den nye pumpestation
1980-erne anskaffedes maskiner til brug ved vedligeholdelsen og udbygningen af kanalerne

1990 blev Bøtøskibet udgravet
1993 åbnedes museet Bøtø Nor G!. Pumpestation
2007 nyt sommerhusområde er ved at "drukne"
2010 begynder miljøproblemerne for alvor
2010 nov. 12 fejres 150 års jubilæum

lokalraad 4873


Foreninger | Kultur

Bliv en del af oversigten 

send e-mail: forening@sflr.dk

Sydfalster Lokalråd vil understøtte områdets bosætning, foreningsliv, erhvervsliv og det kulturelle liv.