1 Væggerløse Babminton Klub
Væggerløse By
Image is not available
Image is not available

Væggerløse Babminton Klub

Tirsdag den 21. marts 2018 deltog der 16 spillere fra Væggerløse Badminton Klub
sæsonens sidste stævne sammen med 128 spillere fra andre klubber.

Vore spillere klarede sig bedst i doubler´ne, og der var præmier til Bente Olsen, Else Lyngsø, Helen Struck, Merete Larsen og Vinni Jensen på damesiden og til Finn Lyngsø, Frank Corfitsen og Henrik Simonsen på herresiden.

2018 03 21 Maribo

 

Væggerløse Badminton Klub

Giver dig mulighed for at opbygge din kondi samtidig med, at du har det rigtig sjovt - og måske kan du vinde et mesterskab!

 På denne hjemmeside viser vi noget af det, som Væggerløse Badmintonklub (VBK) har at byde på

 Yderligere oplysninger:

Mogens Hemmingsen tlf. 20 56 42 43, E-mail: mogenshemmingsen@gmail.com

Er du senior og klar til at deltage i turneringer, så kontakt Mogens Hemmingsen.

Vi starter alle på den ny sæson den 4. september 2018, og sæsonen slutter ca. 15. april 2019

 

Tilmelding og priser

Hvert år bliver der i august åbnet for tilmeldinger til den kommende sæson.

Der er tilmelding i Væggerløsehallens Cafeteria mandag den 27. august 2018

Kl. 18.00-18.30 kan nuværende spillere vælge tider og baner.

Kl. 18.30-19.00 kan nye spillere vælge tider og baner.

Betaling for den kommende sæson sker ved tilmeldingen.

Vær opmærksom på, at der er nye priser.

Medlemskontingent koster kr. 100,- pr. år.

Derudover skal der betales for banerne.

Mandag, og onsdag: 1400 kr. pr bane pr. time.

Fredag i skolens gymnastiksal: kr. 700,- pr. time.

Seniortræningen tirsdag kl. 14-16 koster 300 kr. pr. person i baneleje pr. år.

Ungdomsspillere, som spiller om mandagen skal betale 200 kr. for hele sæsonen for at spille fra kl. 16.30 til kl. 18.00

Nuværende spillere kan reservere deres tidligere bane og tid via nettet ved at indbetale beløbet på forhånd i Jyske bank på konto nr.: 5067-142003-7.

Beløbet skal være indbetalt senest den 20. august og indbetalingen skal suppleres med navn, spilledag, -bane og -tidspunkt.

Samtidig sendes en mail til: Heln-struck@hotmail.com med oplysning om navn, tlf.-nr. og email-adresse på alle spillere på den ønskede bane.

Hjemmeside:  http://www.badminton4873.dk/

Læs Gunner Lejres beretning i PDF format

 

Topbanner03 800x132 Opt beh

Vedtægter for Væggerløse Badminton Klub

§1

Foreningens navn er Væggerløse Badminton Klub (VBK) med hjemsted i Væggerløse.

Foreningens formål er at give medlemmerne adgang til dyrkelse af badmintonspillet samt udbrede kendskabet til dette. Foreningens adresse er formandens og i økonomisk anliggender kassererens.

§2

Klubben er gennem Lolland-Falster Badminton Kreds medlem af Dansk Badminton Forbund under Dansk Idræts Forbund og medlemmerne underkastet de bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.

§3

Bestyrelsen fastsætter kontingentet. Forhøjelser over 25% skal godkendes af generalforsamlingen.

Klubbens bestyrelse er kontingentfri.

§4

Som medlem kan optages enhver, der opfylder de under Dansk Idræts Forbund gældende betingelser.

Medlemsforholdet ophører ved restance og anden misligholdelse.

Bestyrelsen kan ved almindeligt flertals beslutning og på opfordring af mindst en fjerdedel af medlemmerne udelukke et medlem af klubben, når der skønnes at foreligge grund hertil.

§5

Den øverste myndighed i klubbens anliggender beror hos generalforsamlingen.

§6

Der afholdes årligt ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned, og indkaldelsen sker med 14 dages varsel ved opslag i spillelokalet eller anden skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Regnskabsåret er fra 1. april – 31. marts.

Dagsorden fastsættes af bestyrelsen.

§7

Stemmeret udøves af aktive medlemmer og skal ske personligt.

Til beslutning kræves simpelt stemmeflertal. Til lovændringer dog to tredjedele af de fremmødte medlemmers stemmer.

§8

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, eller når en fjerdedel af medlemmerne fremsætter krav herom.

§9

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for en to-årig periode.

Der afgår skiftevis 2 (3) og 3 (4) medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter en afholdt generalforsamling. Der vælges årligt på generalforsamlingen en suppleant til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant.

Spilleudvalgene USU og SU består af hver tre personer, heraf en fra bestyrelsen samt to aktive medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og de nødvendige spilleplaner.

§10

Enhver spiller er pligtig at sørge for ro og orden i spilletiden samt på det anviste spillested.

§11

Spilleudvalgene fastsætter regler for turneringer, som klubben afholder.

§12

Til beslutning af foreningens ophør, skal 75% af de aktive medlemmer stemme herfor.

Foreningens formue skal overgå til en eller flere folkeoplysende foreninger i Sydfalster Kommune.

Således enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. april 2002 med hensyn til §12, hvor § 12 indsættes.

lokalraad 4873


Foreninger | Kultur

Bliv en del af oversigten 

send e-mail: forening@sflr.dk

Sydfalster Lokalråd vil understøtte områdets bosætning, foreningsliv, erhvervsliv og det kulturelle liv.